Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met 't Schuttershofke - Fenia Swennen afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Geschillen worden geregeld door een rechtbank in België.

Bestellen

U kunt bestellen via de website www.schuttershofke.be. Een bestelling is niet geldig indien 't Schuttershofke uw adres niet eenduidig kan vaststellen. In individuele gevallen kan 't Schuttershofke besluiten om bestellingen te weigeren. 't Schuttershofke zal een dergelijk besluit, op uw verzoek, motiveren. 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 't Schuttershofke is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar websites of in haar mailings. 

Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de artikelen desgewenst eerst omruilen of trachten te repareren. Als een artikel niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, kunt u de artikelen retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag. Verzendkosten gemaakt door de consument worden  niet vergoed. 

Afleveringen

Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt 't Schuttershofke ervoor, dat het pakje wordt bezorgd op het door u aangegeven adres. 't Schuttershofke is niet aansprekelijk mocht u schade lijden doordat het opgegeven adres niet correct is. De aangekondigde levertijden zijn vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U hebt in dat geval recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. De door 't Schuttershofke verzonden pakket en factuur worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn via aangetekend schrijven. 

Verzendkosten

Wij verwijzen naar de informatiepagina omtrent levering en betaling. Wij verzenden onze pakketten via Bpost, volgens de door u gekozen optie. De opties voor verzendingen binnen de EU die wij aanbieden zijn een standaard verzending, een spoedverzending (24h), een aangetekende verzending en de pay@home optie (cash betaling bij ontvangst). Deze laatste optie is enkel mogelijk binnen België. U kunt de bestelling ook ophalen in ons magazijn te Schoten. Wij maken graag een afspraak met u. 

Retourneren

In België geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan u schriftelijk doen of per mail naar info@schuttershofke.be of naar onze maatschappelijke zetel. Retourneer de artikelen binnen de gestelde termijn naar:

't Schuttershofke

Molenbaan 92

2900 Schoten

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd. De portokosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Mochten de artikelen beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt het artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties: Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt. 

Betaling

Aansprakelijkheid

't Schuttershofke is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan 't Schuttershofke is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van 't Schuttershofke komt. 't Schuttershofke is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website of mailings. Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed. U vrijwaart 't Schuttershofke tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens 't Schuttershofke van een derde ,die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij 't Schuttershofke hebt besteld, tenzij u aantoont dat 't Schuttershofke voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is. 't Schuttershofke is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. 

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het 't Schuttershofke klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voorvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door 't Schuttershofke, de invordering van verschuldigde bedragen? 't Schuttershofke verstrekt geen gegevens aan derdern waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen mailings meer wenst te ontvangen, kunt u dit via mail kenbaar maken.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over onze artikelen, neem dan binnen redelijke termijn contact op met ons via mail of telefoon. 

'T Schuttershofke   © 2013